• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Bouwaanvraag

Bij vragen bij de gemeente de bouwvergunning aan en de gehele papierwinkel wordt door ons verwerkt.
Op grond van de regels voor bouwen en verbouwen is een bouwwerk vergunningsvrij of is er een reguliere bouwaanvraag nodig. U dient echter wanneer u bouwt altijd aan de wettelijk vastgestelde eisen te voldoen, ook als vooraf geen bouwvergunning nodig is.

Ook bij een vergunningsvrij bouwwerk adviseren wij u bouwtekeningen te laten maken, nodig bij de uitvoering van het bouwplan. Bij een aanvraag om bouwvergunning behoren ook tekeningen van het ontwerp van het bouwplan. Wij maken schetsontwerpen voor zowel nieuwbouw als verbouwingen van woningen, bungalows, winkels, kantoren, bedrijfsruimten, e.d., conform de gestelde eisen. Indien nodig kunnen de werktekeningen en details worden gemaakt. Bij een aanvraag om bouwvergunning dient naast het aanleveren van tekeningen ook constructieberekeningen (en- tekeningen) aangeleverd te worden. De gemeente toetst de berekeningen aan het bouwbesluit en de constructieve veiligheid (o.a. draagconstructie, grenstoestand van een bouwwerk) van het bouwbesluit. Wij verzorgen de bouwaanvraag constructie gegevens. De benodigde formulieren voor bouwvergunningaanvraag door ons ingevuld. U hoeft allen de formulieren te ondertekenen.

Andere aanvragen 

Voorbeeld van vergunningsaanvragen die wij kunnen verzorgen zijn:

-(Kadastrale) splitsing: 

Maken van een tekening waarop duidelijk aangegeven de splitsingen van de erven of appartementen.

-Bestemmingsplanswijziging:

Artikel 19 procedure.

-Sloopvergunning:

Voor het slopen van bouwwerken, standplaatsen of woonwagens is een vergunning nodig, indien meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrijkomt, of wanneer er bij het slopen asbest vrijkomt. Een sloopvergunning is een schriftelijke toestemming van de burgemeester en wethouders om een bouwwerk, standplaats of woonwagen gedeeltelijk of in het geheel te mogen slopen.

-Milieuvergunning:

Een Milieuvergunning stelt regels aan de milieuoverlast, zoals geur-, stank en stromendwater-, lucht- en bodenverontreiniging, die wordt veroorzaakt door een bedrijf (inrichting). Een milieuvergunning is in veel gevallen noodzakelijk voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting. Ingevolge artikel 8.1 Wet milieubeheer is het verboden om zonder een vergunning een inrichting op te richten, in werking te hebben, te veranderen.

-Kapvergunning:

Een kapvergunning is nodig voor het verwijderen van bomen die van waarde zijn. Aanvragen van een kapvergunning is, de te kapen bomen in kaart brengen, lengte diameter en soort beschrijven.

-Gebruiksvergunning:

Een gebruiksvergunning in het kader van de bouwverordening/brandveiligheid geeft toestemming een gebouw, een gedeelte van een gebouw of een bouwsel te gebruiken voor bepaalde doeleinden. Voor sommige bouwsels, bouwwerken en gedeelten daarvan is een
gebruiksvergunning nodig om het gebouw of het bouwsel voor bepaalde doeleinden te mogen gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld als er veel mensen tegelijk in een gebouw zijn, wanneer er feesttenten worden gebruikt tijdens een feest of wanneer er bepaalde stoffen in het gebouw  moet worden opgeslagen. Bij het verlenen van deze vergunningverstrekking wordt in het bijzonder gelet op de brandveiligheid. De gebruiksvergunning moet altijd worden aangevraagd als een bouwwerk is uitgebreid of als het gebruik van het bouwwerk verandert. Een gemeente kan een gebruiksvergunning onder bepaalde omstandigheden weer intrekken.

-monumentenvergunning:

Monumenten zijn gebouwen en terreinen die meer dan 50 jaar geleden zijn gebouwd of aangelegd en die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde. Voor monumenten gelden andere regels dan

voor ‘normale’ gebouwen en terreinen, omdat de overheid monumenten extra wil  beschermen en in stand wil houden. In een zeervroeg stadium moet al met de monumenten afdeling van de gemeente overleg gepleegd worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor het aanvragen van bouwvergunning en sloopvergunning strengere regels gelden, maar ook dat voor het verrichten van onderhoud subsidies bij de gemeente of rijksoverheid aangevraagd kunnen worden.